ATO Uitgangspunten

Voor een goede gang van zaken hanteert de ATO de volgende spelregels en uitgangspunten:

> De ATO heeft geen commerciële grondslag.
> Elke school die Tang Soo Do beoefent kan zich bij de ATO aansluiten, ongeacht de stijl of het lidmaatschap van een andere organisatie.
> Elke aangesloten school heeft een stem in het organisatie-team in de vorm van een afgevaardigde. De koers van de ATO wordt gezamenlijk bepaald.
> Lid worden van de ATO geschiedt door een schoollidmaatschap waardoor leerlingen direct profiteren van de faciliteiten die de ATO biedt.
> Het schoollidmaatschap bedraagt op dit moment € 150,00 per kalenderjaar waarbij de leerlingen automatisch lid zijn van de ATO.
> Er is geen opzegtermijn van toepassing (u kunt uitstappen wanneer u wilt).
> De aangesloten scholen zijn vrij in het voeren van een eigen lesprogramma los van de ATO.
> Deelname aan de ATO-activiteiten moeten voor de leerlingen van de aangesloten scholen betaalbaar blijven.
> De hoogte van de kosten voor deelname aan ATO-activiteiten worden bepaald door het organisatie-team, waarin ieder school is vertegenwoordigd.
> Het inleggeld van € 150,00 wordt gebruikt voor het organiseren en faciliteren van de activiteiten.
> Elke aangesloten school levert een actieve bijdrage aan de ATO activiteiten.
> Een aangesloten school die de ATO uitgangspunten en spelregels niet naleeft of zich schuldig maakt aan wangedrag of de goede naam en eer van de ATO in opspraak brengt, kan bij meerderheid van stemmen worden uitgesloten van verder deelname.
> Bij uitsluiting van verder deelname aan de ATO vindt er geen restitutie plaats.
> De Raad van Toezicht, die wordt gevormd door de oprichters en initiatiefnemers van de ATO, ziet er op toe dat de aangesloten scholen de spelregels en uitgangspunten naleven.
> Bij meningsverschillen binnen het organisatie-team die conflicteren met de grondbeginselen van de ATO zal het standpunt van de Raad van Toezicht bepalend zijn.